Reviews

About

Prijzen

Portfolio

Home

Contact

fashion

beauty

travel

lifestyle

Algemene Voorwaarden &
Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden

NoukStyle is gevestigd in Delft en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57515921. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen NoukStyle en haar opdrachtgevers. NoukStyle accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen NoukStyle en haar opdrachtgevers.
1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet
hieronder worden verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon die tot NoukStyle in een
contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het
reserveren c.q. boeken van een dienst van NoukStyle.

Artikel 2: Tarieven
Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9 of 21% BTW.
2.1 NoukStyle kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist
geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
2.2 Overuren zullen ten alle tijden in rekening worden gebracht. Gerekend vanaf 15 minuten na verstrijken eindtijd volgens het basis uurtarief. Dit zal berekend worden in tijdseenheden van een kwartier, zijnde 15 minuten.
2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 05:00 uur zal NoukStyle
 150% van het uurtarief berekenen.
2.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op zondag zal NoukStyle een toeslag van
€ 75,- berekenen.
2.5 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op feestdagen zal NoukStyle een toeslag van 150% op het gekozen arrangement berekenen.
2.6 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal NoukStyle een toeslag van € 75,- berekenen.
2.7 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 05:00 en 06:00 zal
NoukStyle een toeslag van € 100,- berekenen.
2.8 Voor proefsessies in de avonduren of in het weekend zal er een toeslag van € 75,- gerekend worden.
2.9 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten door toedoen van opdrachtgever met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 35,- per uur.

Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding
3.1 De door NoukStyle gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden, zijn
voor rekening van de opdrachtgever. De reiskosten worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,45 per kilometer, gerekend vanaf het correspondentieadres, zijnde Burgwal 44, te Delft.
3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever, inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en NoukStyle.
3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming boeking
4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch,
schriftelijk of digitaal een aanbod van NoukStyle aanvaardt.
4.3 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van NoukStyle alvorens een boeking te doen.
4.4 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.5 Een offerte heeft een geldigheid van 1 (zegge: één) maand, mits nadrukkelijk anders vermeldt.
4.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Betaling
5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/overeenkomst vindt er door de opdrachtgever volledige betaling van het gefactureerde bedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Na acceptatie zullen reserveringskosten in rekening gebracht worden
5.3 Onder reserveringskosten wordt verstaan € 150,-
5.4 Kosten voor de try-out sessie, zijnde € 225,00, dienen twee weken voor de try-out plaatsvindt worden voldaan.
5.5 Kosten voor de trouwdag zelf dienen twee weken voor de bruiloft te worden voldaan.
5.6 Reclamaties ten opzichte van de factuur:
De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk gemotiveerd zijn/haar bezwaar op de toegezonden factuur aan te geven. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.
5.7 Overschrijding genoemde betalingstermijn:
5.7.1 Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan NoukStyle, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
5.7.2 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag (zijnde twee weken nadat de factuur uiterlijk dient te zijn voldaan) tot en met de datum van betaling aan NoukStyle.
5.8 Kosten van invordering:
Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Annulering, opzegging, beëindiging of opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
6.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door NoukStyle gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.3 Reserveringskosten zullen ten alle tijden niet aan opdrachtgever worden geretourneerd
6.4 Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever vanaf:

6.4.1 90 tot en met 31 dagen voor de uitvoerdatum brengt NoukStyle 50% van het overeengekomen
         bedrag in rekening;
6.4.2 30 tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum brengt NoukStyle 75% van het overeengekomen bedrag in rekening;
6.4.3 7 dagen tot en met de uitvoerdatum brengt NoukStyle 100% van het overeengekomen bedrag in rekening;
6.5 Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van NoukStyle, www.NoukStyle.nl.
Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
6.5.1 30 tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum brengt NoukStyle 75% van het geoffreerde bedrag in rekening;
6.5.2 7 dagen tot en met de uitvoerdatum brengt NoukStyle 100% van het geoffreerde bedrag in rekening;


Artikel 7: Overmacht
7.1 In geval van overmacht aan de zijde van NoukStyle, waaronder ziekte te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel & bruidsvisagie heeft NoukStyle de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.
7.2 Indien NoukStyle door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij NoukStyle niet tot schadevergoeding aanspreken dan wel aanspraak maken op de in rekening gebrachte kosten.
7.3 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, pandemie, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.


Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 NoukStyle sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan NoukStyle en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan NoukStyle kunnen worden toegerekend.
8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen NoukStyle is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.
8.3 Ondanks dat NoukStyle dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. NoukStyle is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen, make-up producten of andere materialen.

Artikel 9: Privacy
9.1 NoukStyle is transparant en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
9.2 Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden
10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van NoukStyle, te weten www.NoukStyle.nl.
10.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en NoukStyle bestaat is Nederlands recht van toepassing.

Versie: 1-9-2023.


Kleine Lettertjes

contact me

privacy Verklaring

algemene voorwaarden

Privacy Verklaring
NoukStyle is gevestigd in Delft en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57515921. NoukStyle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.NoukStyle.nl
Vestigingsadres: Op aanvraag
Correspondentieadres: Burgwal 44, 2611 GJ Delft
Telefoon: +31624686752
Anouk van Emmerik is de Functionaris Gegevensbescherming van NoukStyle
Zij is te bereiken via anouk@noukstyle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NoukStyle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noukstyle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NoukStyle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
NoukStyle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NoukStyle) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NoukStyle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst
Enzovoort > 7 jaar > Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
- NoukStyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
- Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NoukStyle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NoukStyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noukstyle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

NoukStyle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NoukStyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@noukstyle.nl


back to top